Jag tycker personligen att kodning och programmering som begrepp inte är de bästa att använda i skolsammanhang. Det finns så många uppfattningar om vad programmering är som inte överensstämmer med det som egentligen avses. Om man t.ex. sätter likhetstecken mellan programmering och “att koda” missar man allt det som kommer före själva kodskrivandet, dvs. allmännyttiga färdigheter som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt, arbeta strukturerat, vara kreativ, generalisera och ta fram abstrakta modeller. Alla dessa färdigheter ingår i det engelska begreppet computational thinking, som vi fritt översatt till datalogiskt tänkande.
Datalogiskt tänkande kan definieras på många olika sätt – jag gillar själv den uppdelning i koncept och arbetssätt som presenterats av engelska Barefoot Computing:
 

Datalogiskt tänkande enligt Barefoot computing

Källa: Datalogiskt tänkande enligt engelska Barefoot Computing (barefootcas.org.uk).

Tags:

Comments are closed